Hướng dẫn sinh hoạt cho người nướ c ngoài tại thành phố Nishio(3/2018)

外国人のための生活ガイドブック〔ベトナム語版〕(2018年3月)

Hướng dẫn sinh hoạt cho người nướ c ngoài tại thành phố Nishio [2494KB pdfファイル]