Nagbukas na ang one-stop type “Nishio-shi Multilingual Information Center”

Ang Nishio ay nagtatag ng one-stop “Mulitilingual Information Center” na nagbibigay ng impormasyon at konsultasyon gamit ang iba't ibang wika upang ang mga dayuhang mamamayan ay makakakuha ng impormasyon at mga lugar ng pagpapayo ayon sa mga naaangkop at mas pinabilis na paraan.

Petsa ng pagbubukas

Mula Miyerkules, ika-1 ng Abril, 2020
Mula 8:30 hanggang 17:15 sa araw ng pagbubukas ng City Hall
*Naitigil na ang “Konsultasyon para sa mga Dayuhan” na ginaganap dalawang beses sa isang buwan at tatlong beses sa isang taon tuwing Linggo.

Lokasyon ng pagbubukas

Community Relations Division (City Hall 2nd Floor)

Mga Nilalaman

・Konsultasyon ng mga tagapayo
Available ang isang Vietnamese at Portuguese interpreter para sa konsultasyon sa mga dayuhang mamamayan.
Gagabayan ka rin namin sa mga espesyal na departamento kung kinakailangan.
 

Wika Araw Oras
Wikang Vietnamese Lunes hanggang Biyernes Mula 8:30 hanggang 17:00
Portuges Mula 13:00 hanggang 17:00

・Paggamit ng video-call at telephone interpreting
Ang mga operator ng call center ay maaring mag interpret gamit ang iba’t ibang wika sa pamamagitan ng isang video-call interpreting.
Available sa staff ang video-call interpreting sa konsultasyon.

・Mga wika (13 wika): Portuges, Espanyol, Ingles, Intsik, Korean
Vietnamese, Pilipino, Thai, Pranses, Nepali, Hindi
Russian, Indonesian

・Mga araw ng linggo at oras ayon sa wika 
 

Wika Araw Oras
Portuges, Espanyol, Ingles, Intsik, Koreano Lunes hanggang Biyernes Mula 8:30 hanggang 17:15
Pilipino, Vietnamese, Thai, Nepali, Hindi   Mula 9:00 hanggang 17:15
Pranses, Ruso   Mula 10:00 hanggang 17:15
Indonesian   Mula 9:00 hanggang 17:00